Výškové práce

Kácení

Způsob práce

Naší specializací je kácení stromů pomocí tzv. stromolezecké techniky, kdy lezec za pomocí lezeckých stupaček šplhá po stomě a při výstupu odřezává boční větve. Následně od vrchu odřezává (špalkuje) kmen stromu a shazuje, nebo spouští dolů v závislosti na možnostech a bezpečnosti.

Je možnost strom také skácet speciální technikou směrového kácení a to s ohledem na jeho:

  • velikost
  • výšku
  • místo dopadu
  • velikost koruny
  • bezpečnost

Dnem 15.července 2013 vešla v účinnost nová vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.

Mohu pokácet strom na své zahradě?

Ano, ale jen takový, který má obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm. Pro stromy s větším obvodem je třeba získat povolení ke kácení.

Na jaké stromy potřebují povolení ke kácení?

Povolení je potřebné pro kácení dřevin s obvodem kmene větším než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (kromě těch, které jsou součástí zahrady) a dále pro všechny stromy ve stromořadí bez ohledu na jejich obvod. Povolení není třeba již podle současné právní úpravy pro dřeviny, které závažně a bezprostředně ohrožují zdraví, život nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Podobně povolení již nyní není třeba pro kácení dřevin z důvodů pěstebních, při provádění výchovné probírky porostů při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. V obou těchto případech povolení je nahrazeno ohlášením zamýšleného kácení.

Strom na mé zahradě ohrožuje život, je v havarijním stavu?

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení. Dále je třeba zdokumentovat daný stav a oznámit její pokácení do 15 dnů příslušnému úřadu. Posouzení oprávněnosti tohoto postupu je věcí shromážděných důkazů, kromě fotodokumentace je možné získat případně názor odborníka na dendrologii.

Památný strom?

Poškodit památný strom, a tedy i pokácet ho, je zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Povolit výjimku z tohoto zákazu lze jen ve veřejném zájmu. Ze stejných důvodů je možné i zrušit ochranu této dřeviny. Tato situace by mohla nastat v případě havarijního stavu dřeviny, který závažným způsobem ohrožuje zdraví či bezpečnost.

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

Arboristické práce

Arborista je zahradník, odborník v oboru péče o dřeviny a vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách.

V našem případě je tato činnost vykonávána zahradníkem s maruritou. Tím je zajištěna jeho odbornost. Další nedílnou součástí je praxe v prořezávání více než 15 let.

Typickou náplní práce je odborný prořez stromů a keřů, omlazovací a odlehčovací řez, kácení dřevin v havarijním stavu nebo ve stížených podmínkách, ošetření významných a památných stromů (prořez, ošetření dutin, vazba větví).

Odstraňování sněhu

Způsob práce

Po zajištění pracovníků na střeše odhazujeme pomocí lopat sníh ze střech. Na rovných střechách lze použít sněžnou frézu. Námrazy a led nejprve prosekáváme pomocí sekery tak, aby nedošlo k poškození střechy (opatrně). Dalším pracovním nástojem je gumová palička – zde nehrozí proseknutí střešní krytiny.

Co dělat, máte-li obavy z množství sněhu na střeše Vaší stavby:

  1. Podle mapy sněhových oblastí ( „nová“ mapa ČSN EN 1991-1-3/Změna Z1), zjistěte v jaké oblasti zatížení sněhem leží Vaše stavba, podle zařazení do oblasti můžete určit na jaké zatížení sněhem (kg/m2) je střecha Vaší stavby pravděpodobně navržena. Pokud byla Vaše stavba projektována dříve než v roce 2007 je pravděpodobně navržena podle „staré“ normy ČSN 73 00 35.
  2. Změřte nebo odhadněte výšku vrstvy sněhu (cm) tam, kde je na střeše sněhu nejvíce.
  3. Pokuste se určit typ sněhu (čerstvý – ulehlý – starý – mokrý ) a z tabulky charakteristické hodnoty sněhu určete výšku vrstvy sněhu odpovídající normovému zatížení pro daný typ sněhu a oblast zatížení sněhem.
  4. Porovnejte výslednou hodnotu (výšku sněhu odpovídající normovému zatížení) a skutečnou výšku sněhu na Vaší střeše.

V případě, že vrstva sněhu na Vaší střeše bude vyšší než vrstva sněhu odpovídající normovému zatížení ve Vaší oblasti zatížení sněhem, doporučujeme Vám začít sníh ze střechy odhazovat. Ze střech odstraňujte sníh symetricky z obou střešních ploch – nejlépe současně!

Zatížení dle ČSN 730035/Z3 (11/2006)
ČSN EN 1991-1-3/Z1 (11/2006)

Určete druh sněhu – uvažujte horší variantu – ve sloupci s Vaší sněhovou zónou najdete maximální výšku sněhu
Ze střech odstraňujte sníh symetricky z obou stran – nejlépe současně!

Sněhová oblast Objemová hmotnost sněhu (kg/m³) I II III IV V VI VII VIII
Charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi (kPa) 0,7 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 individuální určení
hmotnost sněhu na střeše určená z charakteristické hodnoty (kg/m²) 56 80 120 160 200 240 320 individuální určení
Druh sněhu Čerstvý 100 56 cm 80 cm 120 cm 160 cm 200 cm 240 cm 320 cm
Ulehlý (několik hodin nebo dnů po napadnutí) 200 28 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 160 cm
Starý (několik týdnů nebo měsíců po napadnutí) 300 19 cm 27 cm 40 cm 53 cm 67 cm 80 cm 107 cm
Mokrý 400 14 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm

Platí pro střechy do 30º
Zdroj: www.snihnastrese.cz